บัญญัติเพื่อความปลอดภัยทางถนน

สมุดปกขาวเพื่อถนนปลอดภัยภายในปี 2593 การประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิต จาก
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น เกี่ยวเนื่องกับการ ทำงานลงเหลือศูนย์ สมุดปกขาวเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554-2563


ภายใต้แสงไฟอันชวนให้สับสนนั้น ภาพที่ปรากฎกลับเผยให้เห็นแบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
  • เยาวชน (15-24ปี) เพศชาย มอเตอร์ไซด์ ผู้ใช้แรงงาน ยังคงเป็นเหยื่อผู้โดดเด่นหน้าเดิมแห่งความสูญเสียบนถนน โดยมีความเร็วและสุราเป็นเหตุนำเสริมด้วยความเมินเฉยต่อการปกป้องตนเองด้วยหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย เสริมด้วยการละเลยต่อการกลั่นกรองความพร้อมผู้ขับขี่ด้วยกระบวนการสอบใบขับขี่ทั้งหมดนี้สะท้อนโอกาสพัฒนากลไก และกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น จริงจัง ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบนถนนสายรองและในชนบท
  • นอกจากพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว ความบกพร่องทางกายภาพของถนนก็มีส่วนสำคัญต่อความสูญเสีย โดยเฉพาะบนถนนสายประธานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกรมทางหลวงชนบทไม่มีความบกพร่อง ในสองกรณีหลังนี้ความน่าวิตกคือไม่มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของกายภาพถนน (ยกเว้น กทม.) บ่งชี้ว่า การให้ความสำคัญในเรื่องนี้ยังมีจำกัดมาก หรือ/และ เป็นผลจากขีดจำกัดทางงบประมาณ เพราะรัฐบาลยังไม่ยอมเพิ่มสัดส่วน งบประมาณให้ อปท. ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทำนองเดียวกัน งบประมาณปรับปรุงถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทอาจไม่ได้สัดส่วนกับการเพิ่มจำนวนยานยนต์อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนโยบายรถคันแรกมีผลในปีพ.ศ. 2555
  • สวนทางกับการเพิ่มจำนวนยานยนต์ส่วนบุคคลและผิวจราจร ปรากฎหลักฐานบ่งชี้ว่า ระบบโดยสารสาธารณะถูกละเลยมาช้านาน จึงเกิดคำถามต่อ กรมการขนส่งทางบกในฐานะกลไกนโยบายและกำกับดูแล ว่าได้ถ่วงดุลกลไกตลาดเพียงพอหรือไม่ เหตุใดคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะจึงถดถอยดังเห็นได้จากปริมาณระยะทางให้บริการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ลดลง ในขณะที่บริการรถตู้โดยสารเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่มาตรการกลั่นกรองและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยรถตู้โดยสารมีจำกัดมาก ปริมาณอุบัติเหตุรถร่วม บขส. มากกว่า รถ บขส. กว่า 10 เท่า ต่อเนื่องกันมาอย่างน้อย 6 ปี เป็นหลักฐานอีกชิ้นที่บ่งชี้ความบกพร่องต่อบทบาทควบคุมกำกับความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก ทั้งๆ ที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปีละประมาณ 500 ล้านบาทติดต่อกันมา 9 ปี
  • สุดท้าย รายงานชิ้นนี้ได้นำเสนอ บทความเจาะลึกสถานการณ์ในประเด็นสำคัญ 5 บท โดย 4 บท วิเคราะห์ปัญหาระบบคมนาคมขนส่งที่เน้นขนรถมากกว่าขนคน ได้แก่ วัยรุ่นกับอุบัติเหตุ จุดกลับรถอันตราย รถตู้โดยสารสาธารณะ และปัญหาของระบบสารสนเทศซึ่งขาดเอกภาพ และการเชื่อมโยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งคุณภาพข้อสนเทศอันจำกัด ในเชิงบวก บทวิเคราะห์การเปิดไฟหน้าจักรยานยนต์เวลากลางวันเผยให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายนี้โดยมีกุญแจแห่งความสำเร็จคือการแทรกแซงกลไกตลาดด้วยนโยบายของ ศปถ. ผ่านการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ และองค์ความรู้สากล และได้ชี้โจทย์วิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของความก้าวหน้านี้ต่อความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์

ที่มา : http://www.thairsc.com/th/The10commandments.aspx
http://www.roadsafetythai.org/info/145
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น