ประวิตร -อนุพงษ์ จัดให้ยกเลิกข้อยกเว้นเกณฑ์ทหารชายไทย เมื่อ 40 ปีก่อน


เมื่อเร็วๆ นี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อวงการ
ทหารไทย เป็นอย่างมาก
กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบันพ.ศ. 2558  
ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ข้อ 3 เมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ให้บุคคลซึ่งเคยได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
ลงชื่อโดย
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ ระบุหมายเหตุว่า  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เนื่องจากเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง หรือไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการรับราชการทหารกองประจำการ
แต่ในปัจจุบันปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้หมดไปแล้ว สมควรยกเลิกการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
จากการตรวจสอบเนื้อหาใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว 
พบว่ามีการกำหนดไว้ใน  ข้อ 2 ให้บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ได้รับการยกเว้นไม้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ระบุรายชื่อจังหวัด ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497  ไว้ 26 จังหวัด 
๑. จังหวัดกระบี่
๒. จังหวัดกาญจนบุรี
๓. จังหวัดกำแพงเพชร
๔. จังหวัดเชียงราย
๕. จังหวัดเชียงใหม่
๖. จังหวัดตรัง
๗. จังหวัดตาก
๘. จังหวัดนราธิวาส
๙. จังหวัดน่าน
๑๐. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๑. จังหวัดพิษณุโลก
๑๒. จังหวัดเพชรบุรี
๑๓. จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๔. จังหวัดแพร่
๑๕. จังหวัดภูเก็ต
๑๖. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๗. จังหวัดยะลา
๑๘. จังหวัดราชบุรี
๑๙. จังหวัดลำปาง
๒๐. จังหวัดลำพูน
๒๑. จังหวัดเลย
๒๒. จังหวัดสตูล
๒๓. จังหวัดสุโขทัย
๒๔. จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕. จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๖. จังหวัดอุทัยธานี
สรุปความง่ายๆ คือ ณ วันนี้ ชายไทยทุกคน บนแผ่นดินไทย ทุกพื้นที่ ทุกวัฒนธรรม ทุกภาษา ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยไม่มีข้อยกเว้น


ที่มา : http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/36110-%E0%B8%B7report02_36110.html
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น