คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการประท้วง

ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศนั้นกำลังข้มข้นและดูจะหนักขึ้นทุกที สำนักข่าวต่างประเทศก็นำเสนอกันมากมายถึงดรื่องราวในบ้านเราที่เกิดขึ้น วันนี้ทีนเอ็มไทยมี คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการประท้วง มาฝากเพื่อนๆกันคะ เผื่อว่าใครจะนำไปใช้ในการเขียนรายงานหรือใช้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการประท้วง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการประท้วง

1. Mob/protester/demonstrator: ผู้ชุมนุมประท้วง 
2. political participation :  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
3. Flash mob/smart mob : การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง
4. Demagogue : นักปลุมระดมมวลชนโดยใช้กลยุทธต่างๆ
5. Propaganda : การโฆษณาชวนเชื่อ
6. Militia : กองกำลังติดอาวุธ
7. Deception : การหลอกลวง
8. Hidden dictatorship :  เผด็จการแบบแอบแฝง
9. Mastermind : จอมบงการ
10. Mediator : ผู้ไกล่เกลี่ย
11. Intervener : ผู้เข้ามาแทรกแซงหรือมือที่ 3
12. Civil war : สงครามกลางเมือง
13.  A Caretaker government : รัฐบาลรักษาการ 
14. Dissolve the parliament : การยุบสภา
15. Prime Minister : นายกรัฐมนตรี
15. Political corruption : ทุจริตทางการเมือง
16. Bribery : การให้สินบน
17. Collusion : การสมรู้ร่วมคิด
18. Electoral fraud : การโกงการเลือกตั้ง
19. Influence peddling : การใช้อิทธิพลมืด
20. Concession : สัมปทาน
21. Sovereignty : อธิปไตย
22. Centralization : การรวมอำนาจ
23. Decentralization : การกระจายอำนาจ
24. Democracy : ประชาธิปไตย
25. Election : การเลือกตั้ง
26. Majority Rule, Minority Right : หลักเสียงข้างมาก / เคารพสิทธิเสียงข้างน้อย
27. political ideology : อุดมการณ์ทางการเมือง
28. Constitution : รัฐธรรมนูญ
29. separation of power : การแบ่งแยกอำนาจ
30. political party : พรรคการเมือง
31. interest group : กลุ่มผลประโยชน์
32. pressure group : กลุ่มอิทธิพล
33. Referendum : การออกเสียงประชามติ
34. public hearing : ประชาพิจารณ์
35. public opinion : มติมหาชน
36. civil society : ประชาสังคม
37. political culture : วัฒนธรรมทางการเมือง
38. participant political culture : วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม
39. Revolution : การปฏิวัติ
40.  Amnesty : นิรโทษกรรม 
41. Deportation : การเนรเทศ 
42. Nutralism : ความนิยมความเป็นกลาง 
43. Tyranny of the Majority : ทรราชย์โดยเสียงส่วนใหญ่ 
44.  Royal Decree : พระราชกฤษฎีกา 
45. Emergency Decree : พระราชกำหนด 
46. Coup D’Etat : รัฐประหาร 
47. Politician : นักการเมือง 
48. Emergency decree  : ประกาศภาวะฉุกเฉิน
49. Senate / Upper House :  วุฒิสภา
50. Senator : วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
51. Supreme Court : ศาลฎีกา
52. Constitution Court : ศาลรัฐธรรมนูญ
53. Majority vote : คะแนนเสียงข้างมาก
54. Unanimous vote : คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
55. agenda  : ระเบียบวาระ
56. negotiations : การเจรจาต่อรอง
57. Punishment : การลงโทษ
58. conviction : การตัดสินว่ามีความผิดอาญา
59. prosecution : การดำเนินคดีอาญา
60. charge : ข้อหา, ตั้งข้อหา
61. offense : ข้อหา
62. Wrongdoing : การกระทำผิด
63. distort (from) : บิดเบือน (จาก)
64. contravene, infringe, violate, trespass : ละเมิดกฎหมาย
65. demonstrating false transactions : การแสดงรายการอันเป็นเท็จ
66. deceitful action : การฉ้อโกงประชาชน
67. divisive : อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก
68. disband : สลายการชุมนุม
69. disturbance : ก่อความไม่สงบ หรือรบกวนประชาชน
7o. protesters, demonstrators : ผู้ต่อต้าน, ผู้ประท้วง
71. convict : ผู้ต้องหา, ผู้ต้องโทษ, นักโทษ (เรียกย่อๆ ว่า con)
72. inmate, prisoner : นักโทษ
73. wrongdoer, offender : ผู้กระทำผิดโดยทั่วไป ไม่จำเป็นว่าต้องทำความผิดทางอาญา
74. heavyweight : คนที่มีอิทธิพลมาก,คนที่ฉลาดมาก
75. the corrupt : ผู้ทุจริต, คนโกง
76. the accused : ผู้ต้องหา
77. suspect : ผู้ต้องสงสัย
78. crack down on corruption : ลงมือจัดการการทุจริตคอร์รัปชั่น
79. reconciliation : การทำให้ปรองดอง/การสมานฉันท์
80. coalition  : การรวมเป็นหนึ่งเดียว/การร่วมกัน/การร่วมมือกัน
81. unity : ความเป็นเอกภาพ/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
82. solidarity : ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสามัคคี
83. unification : การรวมตัวกัน/การสร้างเอกภาพ
84. Interest Group : กลุ่มผลประโยชน์
85. Election campaign/Campaign : การหาเสียง
86. Constituent : ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
87. Municipal election : การเลือกตั้งในท้องถิ่น
88. Demonstration : การเดินขบวน การประท้วง
89. Polling station : หน่วยเลือกตั้ง
90. Incumbent parties : พรรคการเมืองที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
91. To run a political party : ดำเนินพรรคการเมือง
92. Political actor : ผู้มีบทบาทอิทธิพลทางการเมือง/มีอำนาจโน้มน้าวทางการเมือง
93. To run for office : ลงสมัครชิงตำแหน่ง
94. Political organization : องค์กรทางการเมือง
95. argument : ข้อโต้แย้ง
96. fact : ข้อเท็จจริง
97. opinion : ความคิดเห็น
98. inequality : ความไม่เสมอภาค
99. justice : ความยุติธรรม
100. violence : ความรุนแรง
______________________________________________________________________
ที่มา :
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น