108 แนะนำ

หน้าแรก » , , » ประกาศกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี58

ประกาศกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี58

โพสโดย iyatrang ch. เมื่อ 22 ม.ค. 2558 | 23:08
ผู้ชม


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 บังคับใช้พรุ่งนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (22 ม.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกาถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
(2) การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/20150122/630379/ประกาศกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี58.html
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด็ด น่าคิด น่าชม ที่ทุกที่ ทุกเวลา เรื่องเด็ด น่าคิด น่าชม ที่ทุกที่ ทุกเวลา 108thinks.blogspot.com

108 ภาพสวย

108 ขำๆ

108 คลิปเด็ด

108 ไม่ควรพลาด

108 เรื่องล่าสุด